Yr amgylchedd

Rydym yn ymrwymedig i ddiogelu’r amgylchedd a chael effaith gadarnhaol drwy ein gwaith.

  • Mae partneriaeth Cartrefi Caerdydd yn ymrwymedig i arferion caffael cynaliadwy a moesegol, ac ond yn prynu deunyddiau sy’n cyrraedd safonau cyrchu cyfrifol y diwydiant
  • Byddwn yn monitro effaith y rhaglen ar lefelau carbon yn ofalus ac yn defnyddio adnoddau ynni-effeithlon i leihau llygredd ac allyriadau i’r eithaf
  • Byddwn yn lleihau ac yn monitro lefelau gwastraff ar ein safleoedd yn ofalus ac yn chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol o weithio er mwyn lleihau gwastraff a byddwn yn gweithio gyda sefydliadau fel y Rhwydwaith Ailgylchu Pren Cenedlaethol
  • Meithrin gwybodaeth a chymhwysedd cynaliadwy drwy ein cadwyn gyflenwi
  • Fel Adeiladwr Ystyriol, byddwn yn gweithio i sicrhau ein bod yn gymydog da i’r cymunedau hynny yng Nghaerdydd lle rydym yn gweithio

41.1

Sgôr gyfartalog Wates ar gyfer y Cynllun Adeiladwyr Ystyriol yn 2015 oedd 40.1 o gymharu â chyfartaledd y diwydiant, sef 38.41

95%

Caiff dros 95% o’n gwastraff ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi

Rydym yn un o bartneriaid Ysgol Gynaliadwyedd y Gadwyn Gyflenwi ac rydym yn helpu ein partneriaid yn ein cadwyn gyflenwi i roi systemau rheoli amgylcheddol ar waith a gwella perfformiad ym maes cynaliadwyedd.