Y gymuned

Mae partneriaid Cartrefi Caerdydd yn ceisio helpu i greu dyfodol ar gyfer y cymunedau y maent yn gweithio ynddynt.

Yn ddiweddar, cynhaliodd tîm Cartrefi Caerdydd sesiwn wybodaeth agored yn Hyb Llanrhymni a fynychwyd gan gymdogion a phartïon â diddordeb o’r gymuned leol. Roedd gennym arddangosfa a oedd yn dangos cynllun y safle, ym mha drefn y bydd elfennau amrywiol y gwaith yn cael eu cyflawni a’r gweithgareddau y byddwn yn eu cynnal yn y gymuned yn ystod y gwaith adeiladu.

Mae Wates Residential yn aelod Cyswllt hirdymor, balch o’r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol ac mae’n ymdrechu i fod yn gymydog da yn y cymunedau lle rydym yn adeiladu cartrefi newydd. Fel rhan o’n hymrwymiad i gymunedau Caerdydd, byddwn yn cyfathrebu’n rheolaidd â chymdogion ynghylch materion yn ymwneud â safleoedd a byddwn yn penodi hyrwyddwr cymunedol i atgyfnerthu ein cysylltiadau â’r gymuned leol.

Byddwn yn cyhoeddi cylchlythyrau rheolaidd yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect a byddwn yn cynnal diwrnodau ‘drysau agored’ i roi cyfle i drigolion lleol ddod i’r safle i weld y gwaith a gofyn cwestiynau i’n tîm am y prosiect.

Ym mis Mehefin, byddwn yn cynnal prosiect cymunedol lleol fel rhan o fenter Wythnos Ail-lunio Yfory Wates, lle bydd tîm y prosiect a gwirfoddolwyr lleol yn rhoi o’u hamser i helpu grŵp cymunedol neu achos da lleol. Byddwn yn cyhoeddi pa brosiect y byddwn yn ei gefnogi yn nes at yr amser, ond mae digwyddiadau blaenorol wedi cynnwys helpu ysgol anghenion addysgol arbennig i ddarparu dosbarth awyr agored, creu gardd synhwyraidd a phaentio ac addurno canolfannau cymunedol / clybiau chwaraeon.

£6.5m

wedi ei gyfnewid hyd yma gyda Wates ar gyfer mentrau cymdeithasol

Ymrwymiad Wates i gyfrifoldeb corfforaethol – Ail-lunio Yfory

95%

Mynegai Cyfrifoldeb Corfforaethol Busnes yn y Gymuned (BITC) – Sgoriodd Wates 95% Nod Cymuned BITC. Am yr eilwaith yn olynol, wedi cael Gwobr y Frenhines am Fenter: Datblygu Cynaliadwy