Cwestiynau cyffredin

Cwestiwn: Pryd fydd y cartrefi cyntaf ar werth?

Ateb: Y cartrefi newydd cyntaf i’w gwerthu’n breifat fydd 32 o dai â thair ystafell wely a 9 fflat â dwy ystafell wely yng Ngolwg-y-Môr yn Llanrhymni, a fydd yn cael eu rhoi ar werth ar ddechrau haf 2017. Nid yw’r prisiau wedi’u cadarnhau eto ond cânt eu rhyddhau ar wefan Cartrefi Caerdydd maes o law.
Caiff datblygiad Rhos yr Arian yn Llaneirwg ei lansio yn ystod hydref 2017. Bydd gwahanol fathau o dai ar werth, gan gynnwys: 9 fflat ag un ystafell wely, 21 o fflatiau â dwy ystafell wely, 14 o dai â dwy ystafell wely, 60 o dai â thair ystafell wely a 28 o dai â phedair ystafell wely.

Ewch i’r adran ‘Cartrefi newydd’ ar wefan cartreficaerdydd.cymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Cwestiwn: Pa fathau o gartrefi fydd ar gael?

Ateb: Mae ystod eang o dai a deiliadaethau ar gael ar safleoedd ‘Cam Un’ Cartrefi Caerdydd, gan gynnwys fflatiau ag un neu ddwy ystafell wely yn Llanrhymni a Thredelerch, yn ogystal â thai â dwy, tair neu bedair ystafell wely.

Ewch i’r adran ‘Cartrefi newydd’ ar wefan cardiffliving.wales i gael rhagor o wybodaeth.

Am wybodaeth am gartrefi fforddiadwy, ewch i http://www.cardiffhousing.co.uk/

Cwestiwn: Beth yw ystyr tai fforddiadwy?

Ateb: Bydd rhaglen Cartrefi Caerdydd yn darparu tua 600 o gartrefi fforddiadwy newydd ar gyfer cymunedau Caerdydd dros y 10 mlynedd nesaf. Ar gyfer datblygiadau Cartrefi Caerdydd, mae’r term ‘fforddiadwy’ yn cyfeirio’n benodol at gartrefi a gaiff eu cynnig i’w rhentu gan Gyngor Dinas Caerdydd (ar lefelau rhent y Cyngor) a’u dyrannu drwy restr aros bresennol y Cyngor. Bydd nifer fach o eiddo ar gael i gynllun Perchentyaeth â Chymorth y Cyngor, a fydd yn rhoi cyfle i unigolion cymwys sy’n prynu eu cartref cyntaf ac sy’n byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd brynu eiddo ar sail cydberchnogaeth.

Am ragor o wybodaeth am gynllun Perchentyaeth â Chymorth Cyngor Dinas Caerdydd, ewch i dudalen Perchentyaeth â Chymorth – Cyngor Dinas Caerdydd

Cwestiwn: Sut mae rhoi fy enw ar restr aros am dai’r Cyngor?

Ateb: Mae gan y Cyngor a chymdeithasau tai restr aros gyfun ar gyfer pob eiddo cymdeithasol i’w rentu yng Nghaerdydd. Gallwch wneud cais a chael rhagor o fanylion yma

Cwestiwn: phwy y dylwn gysylltu os oes gennyf ddiddordeb mewn prynu?

Ateb: Ewch i’r adran ‘Cartrefi newydd’ ar wefan cardiffliving.wales neu ffoniwch 0330 123 0008.

Cwestiwn: Pa gyfleoedd perchentyaeth gwahanol sydd ar gael ar y safleoedd?

Ateb: Yn ystod Cam Un, rydym yn darparu cartrefi deiliadaeth gymysg ar gyfer wyth o’n safleoedd yn Llanrhymni, Gabalfa, Llaneirwg, y Mynydd Bychan a Thredelerch.

Lawrlwythwch y cyhoeddiad hwn i gael rhagor o wybodaeth am beth sydd ar gael ar bob safle.

Cwestiwn: Beth yw Cymorth i Brynu Cymru?

Ateb: Mae Cymorth i Brynu – Cymru yn galluogi prynwyr cymwys i brynu cartref newydd sydd werth hyd at £300,000 gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru ar ffurf benthyciad rhannu ecwiti. Mae’r prynwr yn cyfrannu blaendaliad sydd werth o leiaf 5% o bris yr eiddo a bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi benthyciad rhannu ecwiti ar gyfer hyd at 20% o’r pris prynu. Yna bydd yn rhaid i’r prynwr gael morgais ar gyfer gweddill cost yr eiddo.

I gael rhagor o fanylion am gynllun Cymorth i Brynu – Cymru, ewch i http://helptobuywales.co.uk/

Cwestiwn: A oes swyddi ar y safleoedd adeiladu i bobl leol? 

Ateb: Caiff yr holl gyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant newydd a grëir drwy bartneriaeth Cartrefi Caerdydd eu hysbysebu ar ein tudalen bwrpasol, ‘Buddsoddiad cymunedol a chyflogaeth’. Byddwn yn gweithio’n agos gyda gwasanaethau lleol hefyd i hyrwyddo cyfleoedd a nodi ymgeiswyr addas.

Cwestiwn: A fydd gan y cartrefi eu lleoedd parcio eu hunain?

Ateb: Bydd, bydd gan bob cartref newydd leoedd parcio.