Y diweddaraf am y gwaith adeiladu

Filter Categories
Show All
Golwg-y-Môr, CF3 5HT
Heol y Capten, CF3 4HR
Rhos yr Arian, CF3 0PY
 • Codi byrddau hysbysu o amgylch y ddau safle
  Bydd datblygiadau Heol y Capten a Golwg-y-Môr yn dechrau wrth i fyrddau hysbysu gael eu codi o amgylch y ddau safle a'r cyfleuster lles yn y parc canolog, a fydd yn amgylchynu'r holl ardaloedd adeiladu.
 • Symud yr uwchbridd presennol o'r datblygiad i gyd
  Bydd gwaith ar Ros yr Arian yn dechrau wrth i'r uwchbridd presennol gael ei symud o'r datblygiad i gyd. Caiff y gwaith hwn ei gyflawni gan gontractwr seiliau enwebedig a bydd Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg Gwent (GGAT) wrth law i oruchwylio'r gwaith o safbwynt archeolegol.
 • Adeiladu ffordd gludo rhwng y ddau barsel tir
  Ar ôl gorffen codi'r byrddau hysbysu, caiff ffordd gludo ei hadeiladu rhwng y ddau barsel tir a bydd y gwaith cloddio 'torri a llenwi' sylweddol yn dechrau. Bydd y broses hon yn ailfodelu topograffeg y ddau ddatblygiad gan ddefnyddio'r deunydd a symudwyd yn ystod y gwaith cloddio, gan mai dyma'r ffordd fwyaf effeithlon o osgoi symud deunydd dros ben o'r safle.
 • Darparu llwyfan i ddechrau gwaith ar y sylfaen yn ystod pumed wythnos y rhaglen adeiladu
  Bydd y broses 'torri a llenwi' yn golygu y bydd y ddau ddatblygiad yn cyrraedd y lefelau adeiladu arfaethedig newydd, gan ddarparu llwyfan i ddechrau gwaith ar y sylfaen yn natblygiad Golwg-y-Môr yn ystod pumed wythnos y rhaglen adeiladu.
 • Gwaith cloddio ar draws y datblygiad gyda chymorth y contractwr cloddio
  Ar ôl symud yr uwchbridd, bydd GGAT yn cynnal gwaith cloddio a gynlluniwyd ymlaen llaw ar draws y datblygiad gyda chymorth y contractwr cloddio. Diben y gwaith hwn yw asesu faint o ddiddordeb archeolegol sydd ar ôl yn y datblygiad, yn dilyn cloddfa archeolegol gychwynnol a gynhaliwyd ar y safle sawl blwyddyn yn ôl.
 • Toeau yn cael eu cwblhau ar y Cartref Arddangos ac isadeiledd y datblygiad wedi ei gwblhau
  Cafwyd cynnydd da ar y datblygiad yn ystod y cyfnod gyda chwblhad toeau’r Cartref Arddangos a’r cartrefi clwm gan ganiatáu i’r gwaith mewnol fynd yn ei flaen yn gyflym. Mae toeau’r lleiniau cyfagos hefyd yn agos at eu gorffen a bydd hyn yn caniatáu gorffen y Cartref Arddangos erbyn diwedd Mai 18. Lleiniau 3-5 bydd y cyntaf o’r datblygiad i’w cyflwyno ac fe’u disgwylir ym mis Mehefin 18 gyda’r preswylwyr cyntaf yn ymsefydlu ar y datblygiad yn fuan yng Ngorffennaf 18. Mae holl isadeiledd y datblygiad bellach wedi’i gwblhau sydd yn golygu bod ond angen defnyddio Willowbrook Drive ar gyfer mynediad trafnidiaeth adeiladu, a gwneud teithio o amgylch y datblygiad yn llawer iawn haws. Mae’r prif wasanaethau yn cael eu gosod ar hyd a lled y datblygiad gyda’r nod o’u cael yn fyw erbyn diwedd Ebrill 18.
 • Cychwyn o flaen amser ar leiniau adeiladu cyntaf Heol y Capten
  Mae’r gwaith wedi cychwyn ar y cartrefi fforddiadwy cyntaf ar Heol y Capten ar waelod Clevedon Road; gwaith ar y gweill ar y lleiniau adeiladu 100-105. Y gobaith yw trosglwyddo’r cartrefi cyntaf i ddwylo’r awdurdod lleol yn Ionawr 2019, sef yn gynt na’r cynllun presennol, a bydd hyn yn ychwanegiad gwerthfawr at nifer y cartrefi fforddiadwy sydd gan y cyngor gyda phreswylwyr ynddynt ar ddechrau 2019. Yn ogystal, cwblhawyd yr heol newydd sydd yn rhan o ddatblygiad Heol y Capten ac yn cefnu ar y tir agored yno, ac mae hyn yn caniatáu mynediad i’r datblygiad o Clevedon Road.
 • Golwg y Môr / Heol y Capten - wythnos 64 ar hyn o bryd
  Mae'r ceginau a'r offer ymolchfa yn y tai fforddiadwy ar Heol y Capten yn cael eu gosod er mwyn gallu cychwyn ar yr addurno. Slabiau'r lloriau gwaelod wedi'u cwblhau, gyda'r rhan fwyaf ag uwch-adeiladwaith. Rydym yn gobeithio trosglwyddo'r tai cyntaf i'r awdurdod lleol ym mis Rhagfyr 2018 o flaen y dyddiad targed bydd yn darparu tai fforddiadwy sydd eu hangen i gyngor y ddinas gyda darpar breswylwyr yn symud mewn yn fuan yn 2019. Mae Golwg y Môr hefyd yn mynd rhagddo'n dda gyda tho yn cael ei osod ar y bloc fflatiau olaf. Mae gosodiad y ffenestri wedi'i drefnu, gyda'r rhaglen gorffeniadau mewnol i ddilyn.
 • Rhos yr Arian - wythnos 58 ar hyn o bryd
  Mae Rhos yr Arian wedi cyrraedd wythnos 58 mas o 160 gyda'r datblygiad wedi derbyn y rhan helaeth o'r prif ddraeniad a'r ffyrdd mewnol o fewn ffin y datblygiad. Mae'r ffyrdd wedi'u cysylltu gyda Crickhowell Drive a Willowbrook Drive sy'n rhoi ffordd mewn ac allan o ddwy ardal y datblygiad. Mae Cam 1 yn dod yn ei flaen yn dda gyda tho ar bob llain a' r gwaith mewnol yn dilyn y cynllun. Mae'r cartref arddangos nawr wedi agor gyda niferoedd uchel o ymwelwyr hyd yn hyn. Mae uwch-adeiladwaith fflatiau Cam 2 wrth Crickhowell Road ar y gweill gyda'r toeon i'w gosod ym misoedd Rhagfyr ac Ionawr. Mae seiliau cam nesaf y datblygiad ar y gweill gyda pheilio camau 3&4 wedi'u cwblhau.