Mae Cartrefi Caerdydd yn fath newydd o bartneriaeth dai sy’n cynnig yr arbenigedd gorau ym maes adeiladu a datblygu eiddo preifat a fforddiadwy ochr yn ochr ag ymrwymiad cadarn i gymunedau ac adfywio.

Yn y pen draw, bydd Cartrefi Caerdydd, sy’n bartneriaeth rhwng Cyngor Dinas Caerdydd a Wates Residential, yn darparu 1,500 o gartrefi newydd cynaliadwy o ansawdd uchel mewn nifer o leoliadau ar draws Caerdydd.

Gyda phoblogaeth ifanc s’n cynyddu, enw da fel canolfan ddiwylliannol a chwaraeon a llawer o gyfleoedd cyflogaeth, mae poblogrwydd Caerdydd wedi rhoi mwy o bwysau ar gyflenwad tai’r ddinas. Mae Cartrefi Caerdydd yn cynnig ateb unigryw a fydd yn adfywio cymunedau presennol ac yn darparu tai newydd i’r 21ain ganrif yn un o’r dinasoedd mwyaf atyniadol i fyw ynddi yn Ewrop.

Y diweddaraf am adfywio
Bydd gwaith yn dechrau ar safleoedd yn ystod gwanwyn 2017 ac yn dod i ben yn 2025. Byddwn yn rhoi gwybodaeth reolaidd am ddatblygiadau ym mhob un o safleoedd Cartrefi Caerdydd ac yn gweithio’n agos gyda chymunedau Caerdydd i sicrhau cyn lleied â phosibl o darfu drwy gydol y rhaglen ddatblygu.

Eich cymdogaeth
Canllaw cyflym i weld ble mae’r ysgolion, y bwytai, y parciau a’r cyfleusterau hamdden, trafnidiaeth ac iechyd agosaf i’r datblygiadau.

Trafnidiaeth a chysylltiadau
Mae Caerdydd am fod yn un o’r dinasoedd mwyaf atyniadol i fyw ynddi yn Ewrop. Am ragor o wybodaeth am gysylltiadau trafnidiaeth o gwmpas ein datblygiadau, ewch i…

Newyddion a digwyddiadau
Darllenwch am y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf mewn perthynas â’r datblygiadau, gan gynnwys cerrig milltir adeiladu a dyddiadau lansio cartrefi newydd.

Cyflogaeth a hyfforddiant
Rydym wedi ymrwymo i dargedu ein cyfleoedd recriwtio a hyfforddi at y bobl sy’n byw yn y cymunedau lle’r ydym yn datblygu.

Cartrefi newydd
Dros y 10 mlynedd nesaf, rydym yn datblygu cartrefi newydd yng Nghaerau, Llanisien, Llanrhymni, Llaneirwg, Pentref Llaneirwg, Tredelerch, y Mynydd Bychan, Trelái a Gabalfa. Bydd y cartrefi cyntaf a fydd ar gael i’w gwerthu yn Llanrhymni a byddant ar gael i’w prynu yn ystod haf 2017.