Y diweddaraf am adfywio

Dwy flynedd yn unig ers lansiad Cartrefi Caerdydd, partneriaeth ddatblygu arloesol rhwng Cyngor Caerdydd a Wates Residential, rydym yn falch o fod eisoes wedi cychwyn ar y cartrefi cyntaf ar safleoedd yn Llanrhymni a Llaneirwg. Y cam cyntaf yn unig yw hwn mewn cynllun bydd yn darparu 1,500 o gartrefi newydd ar draws Caerdydd yn y ddeng mlynedd nesaf.

Bydd 242 o gartrefi newydd yn y datblygiadau cyntaf, Golwg-Y-Môr a Rhos Yr Arian, ac fe ddylai’r cyntaf ohonynt fod yn barod erbyn haf 2019. Bydd y ddau ddatblygiad yn cynnig cymysgedd o dai newydd, fflatiau un/dwy ystafell wely hyd at gartrefi teulu dwy/tair/pedair ystafell wely. Cyflwynir y cartrefi newydd hyn yn ffurfiol yng ngwanwyn 2018 ac yn y cyfamser gall breswylwyr gofrestru diddordeb ar cartreficaerdydd.cymru

Mae Cartrefi Caerdydd yn gynllun adfywio heriol bydd yn gwella’n sylweddol y stoc o gartrefi ar gael o fewn cymunedau presennol a darparu mynediad fforddiadwy at gartrefi lleol o safon uchel ar gyfer preswylwyr presennol.

O fewn y cynllun deng mlynedd bydd oddeutu 600 o gartrefi ar gael i’w rhentu neu brynu drwy’r Cynllun Perchentyaeth â Chymorth gan y Cyngor, tra bo’r 900 o gartrefi sy’n weddill ar gael ar y farchnad agored.

Wrth ateb yr ymrwymiad i wella ansawdd bywyd preswylwyr, bydd y cartrefi newydd yn cynnig amgylchedd byw gwell bydd yn cwrdd â lefelau uchel o gynaliadwyedd ac effeithlonrwydd ynni. Yn ogystal â darparu cartrefi newydd angenrheidiol, un o brif amcanion y cynllun yw buddsoddi yn ein cymunedau. Bydd y cynllun o fudd gwirioneddol i’r gymuned, gan gynnwys creu cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a chyflogaeth leol hir dymor.

Bydd yr amgylchedd adeiledig ym mhob datblygiad hefyd yn hyrwyddo gweithgarwch corfforol. Byddwn yn blaenoriaethu cerddwyr dros drafnidiaeth drwy’r cysyniad o’r Parthau Cartref, bydd yn creu strwythurau a chynlluniau teithiol actif ac yn hyrwyddo mynediad drwy gerdded neu seiclo at ardaloedd gwag a chyfleusterau cymunedol/manwerthu.

Yn y rhifyn cyntaf hwn o’r cylchlythyr Golwg, byddwn yn darparu manylion cyfoes ar yr amserlen adeiladu,
cyflwyno ein safleoedd datblygu newydd cyntaf i’w lansio, cynnig diweddariad ar weithgareddau diweddar yn y gymuned a chwrdd â rhai o’r hwynebau tu ôl i’r prosiect.

Y prif gynllun
Rydym yn datblygu 1,500 o gartrefi newydd yng Nghaerau, Llanisien, Llanrhymni, Llaneirwg, Pentref Llaneirwg, Tredelerch, y Mynydd Bychan, Trelái a Gabalfa dros y 10 mlynedd nesaf. Bydd y cartrefi cyntaf ar gael i’w prynu yn ystod haf 2017.

Ein gweledigaeth
Adeiladu cartrefi o’r radd flaenaf ac adfywio cymdogaethau yn un o’r dinasoedd mwyaf atyniadol i fyw ynddi yn Ewrop.

Y datblygwr
Mae Wates Residential yn rhan o fusnes teuluol Wates Group, un o brif fusnesau adeiladu, datblygu a gwasanaethau eiddo y DU…

Y gymuned
Rydym wedi ymrwymo i dargedu ein cyfleoedd recriwtio a hyfforddi at y bobl sy’n byw yn y cymunedau lle’r ydym yn datblygu.

Hanes yr ardal
Mae gan ein datblygiadau cyntaf gefndir hanesyddol diddorol. I ddysgu mwy am Lanrhymni a Llaneirwg, darllenwch…

Cwestiynau cyffredin
Mae cwestiynau ac atebion ar gael yma